විලාසිතා

ශ්‍රියා කාන්තාවන්ට හෙයා බෑන්ඩ් එකක්

ගොඩක් වෙලාවට අපි නිවසක ශ්‍රියා කාන්තාව කියල හඳුන්වන්නේ අම්මා. අම්මා නැති ගෙවල්වල අම්මාගේ අඩුව පිරිමහන දූවරුත් ගෙදර ශ්‍රියා කාන්තාවෝ තමයි. ඉතින් මේ හැමෝම වයස් ......
Read More »